Staff

Eiji INOUE
Professor
Eiji INOUE
My Info.
Takashi Okayasu
Associate Profesor
Takashi Okayasu
My Info.
Yasumaru HIRAI
Associate Profesor
Yasumaru HIRAI
My Info.

DC2

Yoshinori NAGAHAMA
Yoshinori NAGAHAMA

MC2

Jiro ITO
Jiro ITO
Chutong WANG
Chutong WANG
Yasutaka AKAMINE
Yasutaka AKAMINE

MC1

Takuya KODAMA
Takuya KODAMA
Tatsuki WADA
Tatsuki WADA
Kou KUNITAKE
Kou KUNITAKE
Keita ONO
Keita ONO
Hayate TANAKA
Hayate TANAKA
Taiga OKINA
Taiga OKINA

BC4

Obayashi Yousuke
Obayashi Yousuke