Staff

Takashi Okayasu
Professor
Takashi Okayasu
My Info.
Yasumaru HIRAI
Associate Profesor
Yasumaru HIRAI
My Info.
Lab Staff

DC2

Dong Pham
Dong Pham

DC1

Masafumi HORIMOTO
Masafumi HORIMOTO

MC2

Takuya KODAMA
Takuya KODAMA
Tatsuki WADA
Tatsuki WADA
Kou KUNITAKE
Kou KUNITAKE
Keita ONO
Keita ONO
Hayate TANAKA
Hayate TANAKA

MC1

Yousuke OBAYASHI
Yousuke OBAYASHI
Takumi HIRAYAMA
Takumi HIRAYAMA
Syunji TSUKURA
Syunji TSUKURA

BC4

BC3